Методологія порівняння

методологія

*До моменту представлення результатів першого аналізу якісної оцінки кредитодавців всі кредитні пропозиції супроводжуються відображенням контурів 5 зірочок без заливки.

1. Ренкінги кредитних пропозицій

На платформі ЛІГA.Money формуються ренкінги кредитних пропозицій за кількісними показниками вартості кредитів, доповнені якісною оцінкою (рейтингом). Ренкінги формуються на основі тих даних, що були розміщені самими банками у веб-інструменті порівняння умов споживчих кредитів.

Методологія формування ренкінгів була розроблена проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» та реалізована Товариством «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ», що виступає Адміністратором платформи ЛІГA.Money.

Ренкінги передбачають представлення кредитних пропозицій, ранжовані за значеннями ключових показників вартості. Ренкінги формуються окремо для кожного типу кредитів.

На платформі ЛІГA.Money представлено чотири типи банківських продуктів споживчого кредитування:

 1. Кредити на придбання житлової нерухомості (кредити на житло);
 2. Кредити на придбання автотранспорту (кредити на авто);
 3. Кредити на особисті цілі без майнового забезпечення (кредити на особисті цілі);
 4. Кредитні картки.

Споживач формує свій індивідуальний запит для пошуку кредитних пропозицій шляхом внесення інформації про себе до фільтрів порівняння. Якщо Споживач не надав інформацію про себе, перелік пропозицій надається, як для усередненого уявного споживача, який встановлюється для кожного типу кредитів окремо.

Ключовими показниками вартості кредитів для формування ренкінгів є реальна річна ставка і середньомісячні платежі. При цьому, для ранжування і порівняння кредитів за вартістю рекомендується використовувати реальну річну ставку, а для планування і оцінки достатності доходів для вчасних виплат – середньомісячні платежі.

Реальна річна ставка враховує всі витрати на банк та третіх осіб за послуги, які виникають у зв’язку з отриманням кредиту і передбачені умовами кредитного договору, а також враховує строки всіх таких витрат. Це найкращий показник вартості кредитів для цілей порівняння і вибору найвигіднішого кредиту по вартості.

Формування ренкінгів є незалежним і об’єктивним. Банки не сплачують жодних винагород Адміністратору за формування ренкінгів на платформі ЛІГА.Money та не впливають на процес такого формування.

2. Якісна оцінка

Якісна оцінка банків (або рейтинг) представляє собою оцінку характеристик клієнтоорієнтованості банку та має вигляд зірочок.

Якісна оцінка формується в результаті сукупного аналізу практик банку щодо захистe прав споживачів та вибіркової перевірки оприлюднених ним умов кредитування. Якісна оцінка здійснюється є комплексним аналізом і включає чотири показника відповідно до наведеної таблиці. Такий аналіз проводиться періодично і може включати дослідження рекламних матеріалів, договорів та інших документів, проведення перевірок методом «таємного покупця», опитувань, а також розгляд скарг споживачів.

критерії якісної оцінки банку

Вказана оцінка є загальною оцінкою банку, а не окремих його продуктів.

До якісних показників банку відносяться:

Код

Назва показника

Опис оцінювання в балах

Вага в оцінці

601

Оцінка достовірності задекларованих умов кредитування

+1: не виявлено ознак недостовірності задекларованих умов кредитування

-1: виявлені ознаки недостовірності задекларованої інформації

30%

602

Оцінка кредитних договорів щодо лояльності умов для позичальників

+1: аналіз не виявив ознак нелояльних умов для позичальників

0: аналіз виявив 1 (одну) ознаку нелояльних умов для позичальників

-1: аналіз виявив більше 1 (однієї) ознаки нелояльних умов для позичальників

30%

603

Оцінка практик споживчого кредитування

+1: аналіз не виявив негативних ознак

0: аналіз виявив 1 (одну) негативну ознаку

-1: аналіз виявив більше 1 (однієї) негативної ознаки

30%

604

Наявність кодексу етики з нормами про захист прав споживачів

+1: кредитор має відповідний кодекс етики або інший подібний корпоративний документ

-1: кредитор не має такого документу

10%

Загальна якісна оцінка формується як середньозважена сума всіх балів по окремим показникам (достовірності, лояльності, оцінка практик, наявність кодексу етики).

Відповідно до узагальненої якісної оцінки банк отримує один з наступних рівнів якісної відзнаки (зірки)

 • 0 зірок: <0 балів
 • 1 зірка: [0-0,2] балів
 • 2 зірки: (0,2-0,4] балів
 • 3 зірки: (0,4-0,6] балів
 • 4 зірки: (0,6-0,8] балів
 • 5 зірок: >0,8 балів

Якісний рейтинг формується на підставі наступних показників:

1. Оцінка достовірності умов кредитування

Оцінка достовірності умов кредитування проводиться Адміністратором відносно банків-партнерів та стосується умов кредитування, розміщених банками на момент проведення такої оцінки. Проводиться оцінка на основі вибіркової перевірки із застосуванням різних методів дослідження, в тому числі методом «таємного покупця».

Так, інформація може бути визнана недостовірною, якщо:

- фактичні витрати споживача на користь банка є вищими за оприлюднені умови кредитування без надання споживачу обґрунтованого пояснення причин такої відмінності;

- наявні фактичні витрати на послуги третіх осіб, пов’язані з отриманням кредиту, але які при цьому не були зазначені в переліку оприлюднених умов кредитування, і які не були дійсно добровільно обрані споживачем.

Разом з тим, в процесі оцінки достовірності умов кредитування враховується, що сукупний портрет споживача є невизначеним, а умови надання кредитів мають оціночний характер.

Якщо були виявлені ознаки недостовірності умов кредитування, то така інформація оперативно передається банку для розгляду та можливості її оскарження протягом 5 (п`яти) робочих днів. Якщо банк скористався правом оскарження та надав додаткову інформацію стосовно розміщених умов кредитування, така додаткова інформація також приймається до відома при винесенні остаточного рішення щодо можливого блокування показу відповідного кредитного продукту на платформі.

2. Аналіз лояльності кредитних договорів у відношенні до споживачів

Оцінка договорів на предмет лояльності їх умов у відношенні до споживачів проводиться шляхом аналізу як проектів, так і вже укладених кредитних договорів.

Так, положення кредитних договорів є нелояльними, якщо договір:

- обмежує право позичальника на дострокове повернення кредиту;

- передбачає право банку вимагати дострокове погашення боргу в разі незгоди позичальника із пропозицією збільшити платежі за кредитним договором;

- передбачає іншу черговість погашення вимог, ніж та, що передбачена чинним законодавством, або банк отримує право самостійно визначати таку черговість;

- надає банку право в односторонньому порядку змінювати важливі умови договору, без погодження з позичальником;

- не містить обов’язкової інформації.

3. Аналіз практик споживчого кредитування

До негативних практик споживчого кредитування відноситься:

 • реклама безпроцентних кредитів;
 • ненадання паспорту споживчого кредиту при зверненні споживача за інформацією про кредит;
 • відсутність або некоректне представлення істотної обов’язкової інформації в паспорті споживчого кредиту (реальної річної процентної ставки тощо);
 • вимога укласти інший договір із третьою стороною, визначеною банком (відсутність можливості у позичальника зробити вибір з-поміж щонайменше трьох варіантів постачальників послуг);
 • істотні відмінності між фактичними умовами кредитування та паспортом кредиту.

4. Наявність кодексу етики з нормами про захист прав споживачів

Очікується, що банк має у публічному доступі затверджений корпоративний кодекс етики або інший корпоративний документ, який встановлює норми захисту прав споживачів та стандарти доброчесності практик при взаємодії зі споживачами. Крім того, банківські співробітники, виконуючи операції споживчого кредитування, зобов’язуються знати та дотримуватися цих документів.

Оцінка цього параметру здійснюється шляхом проведення перевірки інформації про банк, яка є публічно доступною.

3. Важливе застереження

Платформа ЛІГA.Money є веб-сайтом, головною метою якого є надання інформації, що підвищить рівень фінансової освіти користувачів, а також можливість використовувати сучасний прозорий чесний інструмент порівняння банківських кредитних продуктів. Його розробку, забезпечення функціонування та просування впроваджує ТОВ «ІА «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ» відповідно до договору, укладеного з Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Відповідальність за роботу платформи несе ТОВ «ІА «Лігабізнесінформ». Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди та думки, що можуть бути висловлені на платформі, не обов’язково збігаються з поглядами Проекту, USАID чи Уряду США.